AV在线观看午夜福利

AV在线观看午夜福利

趺阳脉者,胃土之脉也。若稍缓止,以军姜、白芷、肉桂、草乌等分热酒调敷,骨寒除而痛止,则气温和而筋自伸,肉硬自消矣。

 调经论云∶阳虚则外寒,阴虚则内热,阳盛则外热,阴盛则内寒,以此别之。 未破用黑龙散贴。

调胃承气汤,即大黄、芒硝、甘草也。宁极之子有本以授西平善观李先生。

头疼久不愈,必致丧明,宜先涌痰,次用白虎加减。小儿不可轻用附子,恐生惊痫。

因云阳则生,阴则死。寒多,为表多,脉稍浮,热多,为里多,脉稍沉也。

一名脏病,或蓄于胸及膀胱者,虽为腑病,其脉亦沉,则皆宜下之。 弱之虚冷,必兼微与迟也。

Leave a Reply